OK
kimidaro
   
   

ضد کف س ــ 700 

 

این محصول جهت جلوگیری از تشکیل کف یا ازبین بردن کف ایجاد شده در محلول‌ها به کار می‌رود.

 

حلالیت: در آب به هر نسبتی حل می‌گردد.

 

کاربرد: این ضد کف جهت جلوگیری یا از بین بردن کف در انواع محلول‌های تکمیل معمول در صنعت نساجی (در صورت سازگاری با این مواد) و نیز برخی از رنگ‌های پایه آب به کار می‌رود. قدرت و تأثیراین ماده به قدری است که می‌توان با مقدار کم آن نتیجه دلخواه را به‌دست آورد. معمولا مقدار 100 ــ10 میلی‌گرم در لیتر کافی خواهد بود.این ماده را بهتر است قبلأ به نسبت 1 به 10 با آب رقیق نموده و بعد آن را مورد استفاده قرار داد. این محلول تا چند روز قابل استفاده خواهد بود.

 

پایداری: در مقابل آب سخت، محلول‌های اسیدی در شرایط معمولی کارخانجات پایدار است اما در مقابل قلیایی‌ها ناپایداراست.

 

نگهداری: در شرایط معمولی قابل نگهداری است.